New York List

2107 Results

Name
Rank
List
David Appleton
UPM
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Madelyn Applewhite
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Completed
Elyse Archie
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Completed
Mindy Ordan Arietta
1st AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Michelle Armour
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Cadarious Armstead
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Completed
Landon Armstrong
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Russell Arnett
UPM
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Adam Aronson
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Marlene Arvan
1st AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Jason Ashberg
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Completed
Dick Ashe
UPM
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Joseph Aspromonti
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Edwin Atkins
UPM
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Michael Attanasio
1st AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Completed
Maria Aufiero
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Kimberly Auron
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Harpole Austin
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Joan Babchak
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Completed
Stuart Babitch
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
David M. Backus
1st AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Completed
Janet Baker
UPM
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Mark Baker
1st AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Completed HP2 - Harassment Prevention 2 Completed on: 2019-04-04
William Baker
1st AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Not Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Not Completed
Arusha Baker
2nd AD
NY
Mandatory DGA Safety Training Completed. Mandatory COVID-19 Prevention Training Completed